Menu

Historie sboru dobrovolných hasičů Divišov

Historie od založení do roku 1989:
Sbor dobrovolných hasičů Divišov byl založen dne 29. 11. 1877,  když starosta našeho města Josef Vosátka svolal schůzi obecního zastupitelstva za účelem bránit se dalších požárů v budoucnu. Schůze se stala kolébkou nynějšího sboru. Byly opatřeny stanovy, zaslány ke schválení c. k. místodržitelství. Potom bylo ihned přikročeno k vlastnímu sestavování sboru.

Stanovy byly podepsány členy výboru hasičského sboru: Antonín Poupě, Antonín Tichý, František Zenkl, Jan Kostialovský a Antonín Jindřich. Prvním velitelem se stal Jan Kostialovský a jednatelem Antonín Jindřich.Stanovy dále podepsali členové obecního zastupitelstva: Josef Vosátka - starosta, Josef Hrabánek - mydlář, Josef Tichý, Václav Tichý a Jan Bubeník.

Byly schváleny 16. 2. 1878 a poté byla do radnice svolána schůze, která je pokládána za ustavující, ač byl vlastně sbor ustanoven už v roce 1877, jak je patrno z podpisů na stanovách s datem 15. 12. 1877.

Činných členů se přihlásilo 37. Třicet sedm občanů se postavilo dobrovolně do služeb myšlenky, kterou je možno zařadit k myšlenkám nejušlechtilejším: „Bližnímu  k ochraně vlasti k obraně". Dále se přihlásilo 36 členů přispívajících.

V roce 1951 utrpěl sbor citelnou ztrátu, neboť zemřel poslední zakládající člen Václav Mašata.

Rok 1955 byl významný tím, že začíná éra práce s mládeží.

V roce 1976 se do sboru přihlásily ženy. Bylo jich 16. Své práce se ujaly statečně.

Při oslavách stoletého výročí založení sboru byla slavnostně otevřena nová požární zbrojnice vybudovaná v akci „Z".

V roce 1980 sbor obdržel čestné uznání od Ministerstva vnitra ČR, které nebylo zatím v našem kraji nikomu uděleno.

V roce 1981 prvně vstoupily na hřiště divišovské ženy, aby předvedly své  umění. V rámci okrsku nemají konkurenci, neboť jsou jediné soutěžící družstvo žen.

V dalších letech je práce v organizaci stejná. Brigády se střídají s kulturou, soutěžemi, preventivními prohlídkami, školeními,  apod. Členové jezdí za kulturou všeho druhu. V brigádnické činnosti dělají vše, co je v obci potřeba a o co jsou požádáni.

V roce 1988 odešel z řad členů sboru dlouholetý člen a funkcionář, velitel sboru a okrsku, bratr František Procházka. Rozloučit se s ním přišlo na 100 kolegů hasičů místních, z okolních sborů i z okresu.

Historie od roku 1990 do současnosti:
Přes veškeré nesnáze, kterými prošel i náš sbor v době porevoluční, je činnost různorodá. Pravdou je, že v posledních letech, kdy je doba uspěchaná, lidé jsou více zaneprázdněni, jim mnoho času na dobrovolnou činnost nezbývá. I přesto má sbor soutěžní družstvo žen, družstvo mužů a pravidelně se zúčastňuje soutěží v rámci okrsku i okresu. Každoročně pořádá bál, brigády (tj. zejména sběr železného šrotu, každoroční práce v hasičské zbrojnici a čištění hasičské nádrže, pomoc obci aj.). Za tuto práci jsou členové odměňováni zájezdy do divadla nebo jezdí za krásami Čech. Samozřejmě vyjíždějí k požárům a živelných pohromám.

Rok 1992 byl zapsán do historie tím, že na počest již zmíněného bratra Procházky byl pořádán I. ročník memoriálu v požárním útoku, který se koná pravidelně. Od roku 2007 je memoriál pořádán též na počest bratra Václava Chalupeckého, dlouholetého člena a funkcionáře v místním sboru i v okrsku, kterého jsme doprovodili na jeho poslední cestě v roce 2006.

V roce 1998 jsme začali ve spolupráci s SDH Kondrac pořádat Letní hasičské tábory „SOPTÍK", kterých máme za sebou  již po 12. První roky jsme jezdili na Jizbici u Čechtic, v dalších letech do Smršťova u Louňovic pod Blaníkem a poslední 3 roky si pronajímáme rekreační středisko Naděje v obci Svratouch. Kapacita tábora bývá  cca 70 dětí a 20 dospělých.

V roce 1998 sbor oslavil 120. výročí založení sboru. Oslava probíhala za uplakaného počasí. Byla spojena se VII. ročníkem memoriálu Františka Procházky v požárním útoku.

Rok 1999 byl úspěšný zejména po stránce soutěží. Ženy vybojovaly dokonce na Poháru starosty OÚ ve Zdislavicích I. Místo. Zúčastnily se i okresního kola, kde vystoupily na bronzový stupeň vítězů.

V roce 2002 postihly povodně celou republiku. Na výzvu okresního sdružení odjelo pomáhat našich 5 členů  do okolí Neratovic. Po týdnu byli vystřídáni sborem z Votic. Dále jsme pomáhali vyklízet dětský tábor v Drahňovicích a čerpali jsme vodu ze zatopených objektů v Poříčku, Divišově a Českém Šternberku. Za pomoc při povodních jsme obdrželi od okresního sdružení děkovný dopis.

Od roku 2003 připravujeme každoročně pro děti Základní školy v Divišově v rámci „Dne dětí" program ve formě různých soutěží a branného závodu.

V roce 2003 se konaly oslavy 125. výročí založení sboru, které proběhly v listopadu v místní sokolovně. Na slavnostní valné hromadě jsme se sešli v hojném počtu, přijelo i mnoho významných hostů (starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, ředitel pražské pobočky HVP a. s. Ing. Václav Ret, hrabě Zdeněk Sternberg a starosta OSH a KSH Josef Páv). Starostka sboru Dana Vilímková dala vyrobit a vyšít historický prapor SDH Divišov, který byl slavnostně předán mladé generaci. Starosta SH ČMS Ing. Richter předal sboru „Čestnou stuhu 3. stupně". Zároveň předal naší starostce Daně Vilímkové titul „Zasloužilý hasič" - in memoriam pro jejího otce Františka Procházku.

V roce 2005 jsme obdrželi od okresního sdružení poděkování za práci v letech 2000 - 2005. V tomto období jsme se pravidelně účastnili všech školení: témata dýchací přístroje, motorové pily, velitelé, strojníci a rozhodčí.

Vybudovali jsme v hasičské zbojnici šatnu pro ukládání pracovních stejnokrojů. Nechali jsme si vyrobit vlastní bariéru a kladinu.

V roce 2006 jsme uspořádali zimní tábor v Kořenově, kterého se zúčastnilo 15 dětí a 13 dospělých. Družstvo žen se zúčastnilo námětového cvičení v Čerčanech, kde obsadily 1. místo.

V posledních třech letech připravujeme pro občany naší obce v rámci maškarního průvodu zabijačkové hody. Naše členky Dana Vilímková a Zdeňka Bumbálková moderují dětský karneval.

V roce 2008 jsme uspořádali oslavy 130. výročí založení sboru, které proběhly v rámci XVII. ročníku memoriálu Františka Procházky a Václava Chalupeckého. Během oslav nám byl slavnostně předán nový hasičský automobil LIAZ  CAS 25 za účasti vzácných hostů. Navštívil nás starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, Ing. Luboš Navrátil, vedoucí odboru krizového řízení a IZS Středočeského kraje. Ing. pplk. Josef Setnička, ředitel ÚO HZS Benešov. Josef Páv starosta OSH Benešov a KSH pro kraj středočeský.

V roce 2011 jsme uspořádali XX. Ročník Memoriálu Františka Procházky a Václava Chalupeckého, který byl stejně jako v jiných letech velkolepý. Účastnilo se 13 družstev žen a 20 družstev mužů.

V roce 2012 jsme se umístili na 3. místě v soutěži Dobrovolný hasič roku a přispěli tak do naší kasy 20 000,- Kč.

Když naši činnost shrnu, tak každoročně pořádáme hasičský bál, pomáháme s maškarním průvodem, s dětským karnevalem, sbíráme železný šrot, zúčastňujeme se školení, námětových cvičení. Připravujeme dětský den, pořádáme zimní a letní tábor. V domě s pečovatelskou službou děláme pro naše seniory různé společenské akce. Vystupoval u nás Richard Adam, Iveta Simonová, Jiří Škvára. Pro členy pořádáme zájezdy do divadel a za krásami naší republiky. Samozřejmě pracujeme pro obec, zvelebujeme hasičskou zbrojnici, udržujeme techniku v provozuschopném stavu.

Činnost mladých hasičů:
V roce 1955 bylo založeno družstvo mladých požárníků.  Vedl ho Josef Vytlačil. V roce 1958 obsadilo v okresní soutěži 2. místo. Po odchodu mladých požárníků ze ZDŠ nebylo družstvo doplněno a rozpadlo se.

Zpracovala Dana Vilímková (starostka sboru)

Zavřít
Zavřít